Komunalno Ozalj d.o.o.

Pravilnik o vodnim uslugama

Temeljem ?lanka 24. Zakona o zaštiti potroša?a, ?lanka 215. Zakona o vodama, Odluke o priklju?enju na sustav javne vodoopskrbne mreže na podru?ju Grada Ozlja, te Odluke o priklju?enju na sustav javne odvodnje otpadnih voda Grada Ozlja, direktor Komunalnog Ozalj d.o.o. Ozalj donio je dana 29.09.2011. godine sljede?i:

PRAVILNIK
o op?im i tehni?kim uvjetima isporuke vodnih usluga

I. OP?E ODREDBE

?lanak 1.

Ovim Pravilnikom o op?im uvjetima isporuke vodnih usluga ure?uju se me?usobni odnosi izme?u Isporu?itelja usluga i Korisnika usluga koji su priklju?eni na vodoopskrbni sustav Komunalnog Ozalj d.o.o. Ozalj.

?lanak 2.

Korisnici komunalne usluge su fizi?ke i pravne osobe koje su vlasnici gra?evine odnosno nekretnine priklju?ene na vodoopskrbi sustav i/ili sustav odvodnje otpadnih voda Komunalnog Ozalj d.o.o.
Korisnikom se smatra i osoba koja je unajmila gra?evinu odnosno nekretninu priklju?enu na vodoopskrbi sustav ili sustav odvodnje, ako je vlasnik obvezu pla?anja komunalne usluge ugovorom prenio na korisnika.

UVJETI KORIŠTENJA VODNIH USLUGA
Prava i obveze Korisnika vodnih usluga

?lanak 3.

Smatra se da je Korisnik usluge prihvatio uvjete za korištenje vodne usluge iz ovog Pravilnika ako je nakon njihova stupanja na snagu nastavio koristiti vodne usluge.
Korisnik usluge može otkazati korištenje vodnih usluga zbog preseljenja, odnosno trajnog prestanka korištenja stambenog, odnosno poslovnog prostora.
Za slu?aj promjene korisnika usluge (zbog promjene vlasništva, podzakupa, najma ili drugog razloga) dotadašnji korisnik ostaje u statusu potroša?a i obveznika pla?anja vodne usluge sve do kraja teku?eg mjeseca, odnosno obra?unskog razdoblja u kojem je kopijom ugovora, odnosno drugim vjerodostojnim dokumentom obavijestio isporu?itelja usluge o promjeni korisnika.
Korisnik usluge odredbe stavka 3. ovog ?lanka dužan je o nastaloj promjeni obavijestiti isporu?itelja usluge u roku od 8 dana. Ukoliko korisnik usluge, kojeg isporu?itelj usluge vodi u evidenciji potroša?a, odnosno, s kojim je isporu?itelj usluge sklopio ugovor o korištenju vodne usluge, pravovremeno ne dostavi Isporu?itelju vjerodostojnu dokumentaciju o promjeni iz stavka 3. ovog ?lanka ostaje u obvezi namiriti pružene usluge za sve vrijeme dok ne
dostavi dokumentaciju kojom dokazuje prijavu promjene.

?lanak 4.

Korisnik usluge može koristiti vodne usluge isklju?ivo za potrebe svoga doma?instva odnosno poslovnog prostora.
Korisnik usluge nema pravo omogu?iti drugoj osobi priklju?enje na svoje vodoopskrbne objekte ili objekte javne odvodnje i instalacije i korištenje i obra?unavanje vodne usluge preko svojeg obra?unskog mjernog mjesta
Korisnik usluga ili potroša? koji se zbog statusnih ili organizacijskih razloga preoblikuje u dvije ili više pravno samostalne cjeline dužan je u roku od 30 dana od dana nastale promjene o tome obavijestiti isporu?itelja usluge radi ure?enja novonastalih odnosa, u protivnom ?e se smatrati da omogu?uje drugoj osobi priklju?enje i/ili neovlašteno korištenje vodne usluge preko svojeg obra?unskog mjernog mjesta.
Korisnik usluge obavezan je pravovremeno pisanim putem obavijestiti isporu?itelja usluge o svim okolnostima koje znatno utje?u na pove?anje ili smanjenje potreba za korištenje vodne usluge.
Za slu?aj kada je na priklju?ku izvedenom za potrebe Korisnika usluge i/ili internim instalacijama izvedeno priklju?enje za tre?e osobe i/ili je utvr?eno da korisnik usluge obra?unava i napla?uje usluge od tre?ih osoba bez znanja Isporu?itelja, Isporu?itelj usluge ovlašten je korisniku usluge odmah prekinuti isporuku usluga.

?lanak 5.

Korisnik usluga je dužan održavati u ispravnom stanju internu vodovodnu instalaciju
uklju?ivo s vodomjernim oknom kao i priklju?ak na mrežu odvodnje, na na?in da sprije?i mogu?nost njezina one?iš?enja i preko nje one?iš?enje i zaga?ivanje javne vodoopskrbne mreže odnosno javne kanalske mreže.
Korisnik je dužan u svako doba dopustiti stru?nim službama Isporu?itelja usluge pregled i nadzor nad internim instalacijama korisnika usluga, a osobito u slu?aju mogu?e prijetnje ili nastalog zaga?enja vodoopskrbnog sustava, odnosno u slu?aju ispuštanja agresivnih otpadnih voda u javnu kanalizaciju.
Korisnik je dužan u svako doba dopustiti Isporu?itelju usluge uzimanje uzoraka vode iz internih vodoopskrbnih instalacija i otpadnih voda instalacija interne odvodnje u svrhu kontrole kvalitete i provjere pridržavanja uvjeta iz ovog Pravilnika.
U slu?aju kada isporu?itelj usluge utvrdi da bi zbog nepridržavanja uvjeta iz Pravilnika moglo nastupiti one?iš?enje ili zaga?enje vodoopskrbnog sustava odnosno javne kanalizacije i podzemnih voda zbog neispravnog i lošeg održavanja i korištenja internih instalacija Korisnika usluge, a osobito u slu?aju kada je do one?iš?enja ili zaga?enja ve? došlo, ovlašten je odmah prekinuti isporuku i isklju?iti Korisnika iz vodoopskrbnog sustava..

?lanak 6.

Korisnik usluge dužan je omogu?iti Isporu?itelju usluge redovnu izmjenu vodomjera.
Isporu?itelj usluge dužan je obavijestiti potroša?a o redovnoj izmjeni vodomjera na primjeren na?in. O u?injenoj izmjeni sastavlja se zapisnik - nalog za ugradnju i izmjenu vodomjera.
Potroša? usluge može prisustvovati izmjeni vodomjera i tada je dužan potpisati zapisnik - nalog za ugradnju i izmjenu vodomjera. Ukoliko korisnik usluge ne prisustvuje izmjeni vodomjera, a obaviješten je o njoj, smatra se da je suglasan sa stanjem utvr?enim u zapisniku - nalogu za ugradnju i izmjeni vodomjera.
Potroša? može tražiti ispitivanje ispravnosti vodomjera pisanim putem i prije isteka ovjerenog razdoblja. Ako se ispitivanjem utvrdi da vodomjer zadovoljava zahtjeve utvr?ene Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za vodomjere za hladnu vodu troškove ispitivanja snosi korisnik usluge.

Prava i obveze Isporu?itelja vodnih usluga

?lanak 7.

Isporu?itelj usluge vodoopskrbe dužan je isporu?iti vodu za pi?e prema standardima kvalitete vode utvr?enima Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi?e.
Isporu?itelj usluge odvodnje otpadnih voda dužan je preuzeti u sustav javne kanalizacije otpadne vode koje se u javnu kanalizaciju upuštaju preko kontrolnog okna, a sukladno posebnim propisima kojima su odre?eni kriteriji kvalitete otpadnih voda.
Isporu?itelj usluge dužan je održavati sustav opskrbe pitkom vodom i odvodnje otpadnih voda u stanju funkcionalne ispravnosti osiguravaju?i trajnu i kvalitetnu uslugu.
Isporu?itelj usluge dužan je odmah, odnosno u najkra?em mogu?em roku, obavijestiti korisnike usluga o nemogu?nosti korištenja u slu?aju isporuke vode za pi?e koja nije u skladu s propisanim standardima, sredstvima javnog priop?avanja ili na drugi odgovaraju?i na?in.
Isporu?itelj usluge dužan je odmah, odnosno u najkra?em mogu?em roku, obavijestiti korisnike usluga o prekidu isporuke usluga, osim u slu?ajevima kada se prekid usluga nije mogao predvidjeti niti otkloniti, sredstvima javnog priop?avanja ili na drugi odgovaraju?i na?in.
U slu?ajevima navedenim u odredbi stavka 4. i 5. ovog ?lanka isporu?itelj usluge dužan je obavijestiti korisnike o prestanku okolnosti koje su uzrokovale prekid isporuke usluge, odnosno nemogu?nost korištenja usluge.

?lanak 8.

Isporu?itelj usluge ne odgovara za štetu koja nastaje na internoj vodovodnoj instalaciji te cijevima, trošilima, grija?ima, ku?anskim aparatima i drugim ure?ajima priklju?enima na vodovodne instalacije:
- zbog neodržavanja ili nepravilno izvedenih internih instalacija,
- zbog one?iš?enja interne instalacije,
- promjena u tlaku u vodoopskrbnoj mreži,
- zbog smrzavanja dijela instalacija ili vodomjera i spojnog i priklju?nog voda u vodomjernom oknu
- zbog kvara na ure?aju za smanjenje tlaka koji je ugradio Korisnik usluge,
- zbog utvr?ivanja vodnih tokova.
- u svim drugim slu?ajevima nastalim zbog nepridržavanja zahtjeva iz ovog Pravilnika
Štetu koja na vodovodnom priklju?ku nastane krivnjom Korisnika usluge otklanja Isporu?itelj usluge na teret korisnika usluge.

?lanak 9.

Na podru?ju gdje nije izgra?ena javna vodoopskrbna odnosno kanalizacijska mreža Korisnik usluge može radi priklju?ivanja svoje nekretnine odnosno gra?evine, o svom trošku financirati projektiranje i izgradnju javne vodoopskrbne odnosno kanalizacijske mreže, prema tehni?kim zahtjevima koje odre?uje Isporu?itelj usluge u skladu sa posebnim uvjetima i pod uvjetom da je nakon izgradnje preda Isporu?itelju usluge u osnovno sredstvo bez naknade.

?lanak 10.

Na nekretninama u vlasništvu Korisnika usluga ili tre?ih osoba na kojima, preko kojih, odnosno uz koje je izgra?ena javna vodoopskrbna mreža odre?uje se pojas za njezino održavanje, izvan kojega se može graditi prema posebnim uvjetima isporu?itelja usluge i to:
- za cjevovod do Ø 100 mm od 4 m (po 2 m lijevo i desno)
- za cjevovod ve?i od Ø 100 mm od 6 metara (po 3 m lijevo i desno).
Na nekretninama u vlasništvu korisnika usluga ili tre?ih osoba na kojima, preko kojih odnosno uz koje je izgra?ena javna kanalizacijska mreža odre?uje se pojas za njezino održavanje, izvan kojega se može graditi prema posebnim uvjetima isporu?itelja usluge i to:
- za kolektore kanalizacije do Ø 300 mm od 4 m ( 2 m lijevo i desno),
- za kolektore kanalizacije ve?e od Ø 300 mm od 6 m ( 3 m lijevo i desno),.
Od navedenoga se može odstupiti samo u iznimnim slu?ajevima.
Isporu?itelj usluge ne odgovara za štetu koju vlasnik nekretnine na kojoj je odnosno preko koje ili uz koju prolazi javna vodoopskrbna mreža ili javna kanalizacijska mreža pretrpi zbog puknu?a ili ošte?enja cjevovoda ili kolektora ako je gra?evinu izgradio protivno odredbi stavaka 1. i 2. ovoga ?lanka.

?lanak 11.

Vlasnik je dužan prilikom izgradnje gra?evine internu vodovodnu instalaciju izvesti prema posebnim uvjetima i kona?noj suglasnosti isporu?itelja usluge. Ukoliko u postupku izdavanja gra?evinske dozvole nije izdana kona?na suglasnost na projekt interne vodovodne instalacije, ona se mora ishoditi u postupku priklju?enja objekta.

TEHNI?KI UVJETI PRIKLJU?ENJA NA JAVNU VODOOPSKRBNU MREŽU
Spajanje na vodoopskrbnu mrežu

?lanak 12.

Vodoopskrbni priklju?ci moraju se izvoditi po pravilu struke i na na?in koji ?e omogu?iti ekonomski racionalno održavanje, o?itavanje i naplatu isporu?ene vode.
Kod projektiranja, ugovaranja i izvedbe priklju?ka potrebno je osobito voditi ra?una da je:
1. položaj vodoopskrbnog priklju?ka u odnosu na druge vodne instalacije, kao i dužina priklju?ka, takvi da održavanje priklju?ka bude što jednostavnije i ekonomi?nije;
2. izvedeno grupiranje vodomjera na zajedni?kom priklju?ku u slu?ajevima kada se priklju?uje više nekretnina, koje se nalaze jedna iza druge;
3. ugra?en sistem vodomjera koji osigurava jednostavnost o?itanja vodomjera i naplate vode, u skladu s ovim uvjetima;
Priklju?ak za zgrade sa više stanova, stambeno-poslovne i poslovne zgrade ugovara se na temelju kona?ne suglasnosti, vode?i ra?una o uvjetima navedenim u stavku (1). Vodoopskrbni priklju?ci za obiteljske ku?e ugovaraju se na temelju kona?ne suglasnosti ukoliko ona postoji.
Vodoopskrbni priklju?ak se u pravilu izvodi za svaku nekretninu zasebno. Na nekretninu ulazi jedan priklju?ak odgovaraju?eg profila da zadovolji potrebe vodoopskrbe nekretnine, a u prostoriju za smještaj glavnih vodomjera se postavlja onoliko glavnih vodomjera koliko je potrebno, ovisno o broju objekata na nekretnini ili njihove podjele (više ku?a, ili je ku?a podijeljena po stanovima, katovima, vertikalno i sl.). U iznimnim slu?ajevima (veli?ina
parcele, teško poreme?eni imovinsko-pravni odnosi suvlasnika nekretnine i sl.) može se odobriti izvedba dvaju priklju?aka za jednu nekretninu.
Kod odre?ivanja položaja priklju?ka treba voditi ra?una da na trasi vodoopskrbnog cjevovoda na mjestu gdje pada okomica sa željene pozicije vodomjernog okna nema nikakvih zapreka (zasunska okna, hidranti, postoje?i priklju?ci). Ukoliko okomica iz željenog položaja vodomjernog okna pada na neki od navedenih elemenata javnog vodoopskrbnog cjevovoda, vodomjerno okno treba pomaknuti tako da priklju?ak bude minimalno 1 ( jedan) m od bilo kojeg od navedenih postoje?ih elemenata.
Kod odre?ivanja položaja vodomjernog okna tako?er treba voditi ra?una i o ostalim instalacijama koje se nalaze na trasi priklju?ka. Na trasi spojnog voda priklju?ka ne smiju se nalaziti okna kanalizacije, DTK, elektroinstalacija ili plina, kao ni slivnici ni stupovi javne rasvjete, telefona ili struje.
Položaj vodomjernog okna locirati tako da priklju?ak prolazi na udaljenosti od minimalno 1 (jedan ) m od bilo koje od navedenih zapreka.
Vodomjerno okno mora se nalaziti odmah iza regulacione linije, osim ako Isporu?itelj smatra da postoji opravdani razlog za druga?ijom izvedbom.
Zabranjeno je samovlasno spajanje s vodoopskrbnom mrežom bez znanja i odobrenja
Isporu?itelja. Ukoliko se takvi vodoopskrbni priklju?ci izvedu, bit ?e prekinuti na trošak korisnika. Isporu?itelj može na isti na?in prekinuti priklju?ak i obustaviti isporuku vode.
Svaka nekretnina mora imati jedan ili više glavnih vodomjera smještenih u zatvorenoj prostoriji za smještaj glavnih vodomjera (vodomjerno okno ili vodomjerni ormari?).
Iznimke dopušta Isporu?itelj ukoliko smatra da za to postoje opravdani razlozi.
Prostorija za smještaj glavnih vodomjera mora biti izveden prema tehni?kim propisima ovih uvjeta. Vlasnik je izvodi i održava o svom trošku i brine se da uvijek bude ?ista, uredna i pristupa?na kako bi se vodomjeri mogli svakodnevno o?itavati i popravljati bez odgode i gubitka vremena. U toj prostoriji nije dopušteno držati nikakve druge predmete i materijal.
Prostori u kojima je otežan rad oko izmjene, održavanja i ?itanja vodomjera, mora vlasnik prilagoditi propisanim tipskim izvedbama najkasnije u roku od 3 mjeseca nakon pismene opomene. Ako zbog stanja zatvorenog prostora prijeti opasnost zaga?enja vode, mora se odmah prekinuti isporuka vode, dok se prostor ne uredi.
Priklju?kom se smatra ulazak u parcelu korisnika minimalno 1m, a sve ostalo od toga u parceli korisnika se smatra razvodom.

Javni hidranti

?lanak 13.

Iz javnih hidranata smiju uzimati vodu samo za to, od strane Isporu?itelja, ovlašteni potroša?i i to isklju?ivo za vlastite potrebe.

Uvjeti korištenja i održavanje vodoopskrbnog priklju?ka

?lanak 14.

Nakon izvedbe vodoopskrbnog priklju?ka i ugradbe vodomjera, investitor - vlasnik postaje Korisnik vodoopskrbe Isporu?itelja.
Korisnik se mora brinuti da se interne vodovodna instalacija zaštiti od ošte?enja i kvarova i da bude uvijek ispravna kako bi trajno mogla služiti svojoj namjeni. On mora pravovremeno poduzeti mjere, da se dio spojnog voda i vodomjeri u zatvorenom prostoru za smještaj vodomjera, kao i instalacija na njegovoj nekretnini zaštiti od smrzavanja.

?lanak 15.

Koli?ina pružene usluge opskrbe pitkom vodom utvr?uje se vodomjerom. Sistem i veli?inu vodomjera odre?uje Isporu?itelj i on jedini ima pravo i dužnost dobave, ugradnje i izmjene, popravka i održavanja vodomjera.
Isporu?ena voda se obra?unava prema Pravilniku o op?im uvjetima isporuke vodnih usluga i drugim propisima Isporu?itelja usluge.
Vodomjere o?itavaju namještenici Isporu?itelja. Korisnik usluge mora osobama koje vrše o?itavanje omogu?iti nesmetan pristup i o?itavanje vodomjera.

?lanak 16.

Kod ve?ih nestašica vode, zbog duže suše ili drugih razloga, Isporu?itelj može poduzeti tehni?ke mjere za ograni?enje potrošnje vode sukladno zakonu i važe?im propisima. U takvim slu?ajevima opskrba vodom obavlja se u skladu s odlukama nadležnih tijela državne uprave.

?lanak 17.

Za izvo?enje popravaka i izmjenu vodomjera i promjena na vodoopskrbnom priklju?ku nije potrebna suglasnost vlasnika, ali ga treba o tome unaprijed obavijestiti. Ako popravak ne trpi odlaganja, vlasnika se može obavijestiti naknadno.
Svaki kvar i štetu na vodoopskrbnom priklju?ku i vodomjeru mora vlasnik odmah prijaviti Isporu?itelju, a on je dužan nedostatke što prije otkloniti. Ošte?enja i smetnje na vodoopskrbnom priklju?ku, koje nastanu krivnjom ili nepažnjom vlasnika ili korisnika interne instalacije, popravljaju se o trošku vlasnika nekretnine bez odgode.
Isporu?itelj održava vodoopskrbni priklju?ak o svom trošku od odvojka ( spoja) do uklju?ivo zaporni ure?aj ispred glavnog vodomjera.
Kod izmjene javnog cjevovoda ili ina?e, kad se pokaže potreba, Isporu?itelj obnavlja i izmjenjuje ?itav priklju?ak ili dio priklju?ka, o svom trošku.
Izmjena vodoopskrbnog priklju?ka na zahtjev Korisnika radi pove?anja profila, kao i premještaj postoje?eg vodoopskrbnog priklju?ka na zahtjev Korisnika, obavlja se na trošak Korisnika.
Preinaka položaja glavnog vodomjera, koja se izvodi na zahtjev Korisnika mora biti izvedena prema propisima ovih uvjeta. Ukoliko je vodomjer bio smješten u niši u podrumu zgrade, ili u udubljenju u podu, rekonstrukcijom armature treba osigurati da se glavni vodomjer ugradi u zatvorenom prostoru prema ?lanku 17. ovih uvjeta.

Interne vodovodne instalacije

?lanak 18.

Interna vodovodna instalacija spaja se s javnom vodoopskrbnom mrežom na teret Korisnika, a on se njome služi na svoju odgovornost i održava je o svom trošku. Isporu?itelj ne odgovara za štete koje pretrpe Korisnici zbog pogonskih razloga na javnim vodovodnim ure?ajima nastalim višom silom ili zbog toga što instalacija nije izvedena tako da odgovara tlakovima u javnoj vodoopskrbnoj mreži ili ako se nepravilno upotrebljava i održava.
Vodovodne cijevi spajaju se, ovisno o cijevnom materijalu, odgovaraju?im fazonskim komadima i fitinzima, prema pravilu struke i uputama proizvo?a?a.
Sva spojna mjesta moraju se izvesti besprijekorno, presjek cijevi ne smije se smanjiti spajanjem. Vodovodne armature i izljevi moraju biti takve konstrukcije da ne uzrokuju velike gubitke pritiska, hidrauli?ke udare, neugodan šum i buku po instalaciji. Unutarnji promjer armature ne smije biti manji od unutarnjeg promjera cijevi.

?lanak 19.

Vlasnik ili njegov opunomo?enik dužan je prije razrade projekta interne instalacije pismeno zatražiti od Isporu?itelja usluge izdavanje posebnih uvjeta za lokacijsku dozvolu sukladno Zakonu o prostornom ure?enju i gradnji - Narodne novine 76/07 i 38/09.

?lanak 20.

Vlasnik ili njegov opunomo?enik dužan u postupku izdavanja gra?evne dozvole /rješenja pismeno zatražiti od Isporu?itelja usluge kona?nu suglasnost na glavni projekt vodovodne instalacije sukladno Zakon o prostornom ure?enju i gradnji - Narodne novine 76/07 i 38/09.
Uz zahtjev za izdavanje kona?ne suglasnosti, vlasnik ili njegov opunomo?enik trebaju priložiti glavni projekt.
Isporu?itelj ?e na temelju zahtjeva:
1. Izdati zatražene uvjete ili suglasnosti, ukoliko su zadovoljeni svi uvjeti iz ovih uvjeta i zasebnih zakona ili pismeno odbiti izdavanje zatraženih uvjeta ili suglasnosti uz obrazloženje i uputu o potrebnim radnjama koje podnositelj zahtjeva mora obaviti da bi se mogli izdati traženi uvjeti ili suglasnosti.

?lanak 21.

Zahtjev za priklju?enje na javnu gradsku mrežu vodoopskrbe podnosi se kod Isporu?itelja vodne usluge.
Uz navedeni zahtjev potrebno je priložiti sljede?e:
-vlasni?ki list;
-gra?evna dozvola za objekt koji se priklju?uje ili dokument sukladno Zakonu o prostornom ure?enju i gradnji
-ugovor te suglasnost vlasnika ako je zahtjev podnio korisnik nekretnine.
Po zahtjevu Isporu?itelj vodnih usluga izdaje suglasnost o dozvoli priklju?enja ili ga odbija ako nisu ispunjeni tehni?ko-tehnološki uvjeti i pribavljena suglasnost gra?evne inspekcije. Suglasnost sadrži ime vlasnika, mjesto priklju?ka, tehni?ke osobine i skicu priklju?ka kao i odredbu o obvezi pla?anja naknade za priklju?enje.
Za izvedbu priklju?ka sklapa se ugovor o izvedbi. Ugovor obavezno sadrži: naziv ugovorenih strana, vrstu priklju?ka, troškove gradnje, rok gradnje, te ostale uvjete ovisne o tipu priklju?ka, vrsti same gra?evine i mjestu izvedbe. Nakon uplate predvi?enih radova, te reguliranja troškova sanacije prekopa i regulacije prometa pristupa se izvedbi priklju?ka.

TEHNI?KI UVJETI PRIKLJU?IVANJA NA JAVNU ODVODNJU

?lanak22.

Priklju?ak unutarnje kanalizacije smije se izvesti jedino na mjestu predvi?enom projektom javne kanalizacije, te odobrenom tehni?kom dokumentacijom gra?evine koja se priklju?uje. Sama izvedba kanalizacijskog priklju?ka izvodi se prema pravilima struke, uz uvjet da se uz minimalan trošak osigura funkcioniranje i kvaliteta priklju?ka, te ne naruši funkcioniranje odvodnje ranije priklju?enih korisnika. Potrebno je obratiti pažnju prilikom izvedbe da se njome ne ošte?uje i ne ugrožava postoje?a kvaliteta javne kanalizacijske mreže, kako se ne bi ugrozila njezina funkcionalnost i kvaliteta usluge odvodnje otpadnih voda.
Priklju?ak se vodi od kontrolnog okna interne kanalizacije i završava poglavito spojem na postoje?e kontrolno okno javnog kanala ili na cijev. Niveleta spoja priklju?nog kanala treba biti uzdignuta iznad nivelete javnog kolektora za 1/3 visine profila javnog kolektora, ra?unaju?i od njegova dna za javne kolektore izgra?ene od betona, dok se za kolektore izgra?ene od plasti?nih materijala priklju?uje u visini osi popre?nog presjeka javnog kolektora. Priklju?ci se izvode isklju?ivo preko revizionog okna.
Spoj samog priklju?ka na cijev ili u kontrolno okno, bilo ono novoizvedeno ili postoje?e mora se izvoditi preko za to predvi?enog fazonskog komada radi osiguravanja vodonepropusnosti samog spoja.
Cijev priklju?ka postavlja se u prethodno iskopan rov (?ija širina ovisi o samom profilu) na posteljicu od pijeska, te zasipava zamjenskim materijalom u slojevima uz nabijanje.
Instalacija odvodnje od spoja na postoje?i kolektor tj. Od revizionog okna do objekta smatra se internom instalacijom i nju je dužan održavati Korisnik usluge.

?lanak 23.

Zahtjev za priklju?enje na javnu gradsku kanalizaciju podnosi se kod Isporu?itelja vodne usluge odvodnje otpadnih voda . Uz navedeni zahtjev potrebno je priložiti sljede?e:
-vlasni?ki list;
-gra?evna dozvola za objekt koji se priklju?uje ili dokument sukladno Zakonu o prostornom ure?enju i gradnji
-ugovor te suglasnost vlasnika ako je zahtjev podnio korisnik
Po zahtjevu isporu?itelj vodnih usluga izdaje suglasnost o dozvoli priklju?enja ili ga odbija ako nisu ispunjeni tehni?ko-tehnološki uvjeti i pribavljena suglasnost gra?evne inspekcije. Suglasnost sadrži ime vlasnika, mjesto priklju?ka, tehni?ke osobine i skicu priklju?ka kao i odredbu o obvezi pla?anja naknade za priklju?enje.
Za izvedbu priklju?ka sklapa se ugovor o izvedbi. Ugovor obavezno sadrži: naziv ugovorenih strana, vrstu priklju?ka, troškove gradnje, rok gradnje, te ostale uvjete ovisne o tipu priklju?ka, vrsti same gra?evine i mjestu izvedbe. Nakon uplate predvi?enih radova, te reguliranja troškova sanacije prekopa i regulacije prometa pristupa se izvedbi priklju?ka.
Na podru?ju gdje nije izgra?ena javna kanalizacija, odvodnja sanitarnih otpadnih voda, obavlja se vodonepropusnom internom kanalizacijom u sabirnu jamu, koja je sastavni dio interne kanalizacije. Oborinske vode se ni u kom slu?aju ne smiju odvoditi u sabirnu jamu.

?lanak 24.

Svaki Korisnik dužan je svoju internu kanalizaciju s pripadaju?im ure?ajima redovito održavati, u skladu s odredbama Zakona o vodama i Zakonu o prostornom ure?enju i gradnji.
Održavanje se provodi redovitim pregledom mreže vanjske i temeljne interne kanalizacije i provo?enjem redovitih ili izvanrednih radova intervencije. Redoviti pregled mora biti proveden od strane vlasnika objekta ili prethodno imenovanog i ovlaštenog predstavnika vlasnika objekta najmanje jednom u 6 mjeseci, a sastoji se od pregleda unutrašnjosti
kontrolnih okana te utvr?ivanja postojanja taloga, eventualnih ošte?enja stijenki i dna, loma ili korozije penjalica i poklopca.

OBRA?UNSKO MJERNO MJESTO I MJERENJE ISPORU?ENE
VODNE USLUGE

?lanak 25.

Koli?ina pružene usluge opskrbe pitkom vode mjeri se mjerilima na obra?unskom mjernom mjestu, u kubi?nim metrima.
Svako obra?unsko mjerno mjesto opremljeno je mjernom opremom koju ?ine mjerila i ostala mjerna oprema odre?ena suglasnoš?u Isporu?itelja usluge.
Mjerila iz stavka 2. ovoga ?lanka su:
- vodomjeri,
Isporu?itelj usluga za svako obra?unsko mjerno mjesto odre?uje tehni?ke zna?ajke mjerila i ostale mjerne opreme, mjesto i na?in ugradnje, a sve u skladu s tehni?kim uvjetima iz ovog Pravilnika.
Mjerna oprema treba biti smještena na vidljivo mjesto s izravnim pristupom ovlaštene osobe Isporu?itelja usluge, a na na?in da omogu?uje o?itavanje svih broj?anih, odnosno mjernih vrijednosti.
Uvjeti za smještaj mjerne opreme za svako obra?unsko mjerno mjesto utvr?uje se u skladu s tehni?kim uvjetima iz ovog Pravilnika.

?lanak 26.

Korisnik usluge, odnosno, potroša? može zatražiti kontrolni pregled mjerne opreme ukoliko postoji sumnja da se isporu?ena voda ne registrira pravilno.
Ako se kontrolnim pregledom utvrdi da je mjerilo imalo ve?a odstupanja nego što je to prema važe?im propisima dopušteno, Isporu?itelj usluge snosi troškove pregleda ili zamjene mjerila.
Ako se kontrolnim pregledom utvrdi da je mjerilo ispravno, troškove pregleda ili zamjene snosi Korisnik usluga, odnosno kupac.

?lanak 27.

Korisnik usluge dužan je bez odlaganja o neispravnosti mjerne opreme obavijestiti Isporu?itelja usluga.
Isporu?itelj usluge dužan je utvrditi neispravnost odmah nakon dojave i otkloniti je u najkra?em mogu?em roku.
Ako se utvrdi da mjerni ure?aj nije registrirao potrošnju, sporazumno ?e se izvršiti procjena neregistrirane potrošnje.
Ako do sporazuma iz stavka 3. ovog ?lanka ne do?e, umjesto procjene potrošnje za obra?un ?e se uzeti prosje?na potrošnja ostvarena u 2 (dva) prethodna obra?unska razdoblja kad je registracija potrošnje bila ispravna.

O?ITANJE, OBRA?UN I NAPLATA VODNE USLUGE

?lanak 28.

Koli?ina pružene usluge opskrbe pitkom vodom utvr?uje se vodomjerom, a cijena usluge obra?unava se sukladno odredbama Zakona o vodnom gospodarstvu, a sastoji se od fiksnih i varijabilnih troškova koji ovise o o?itanoj potrošnji metara kubnih.
Koli?ina pružene usluge odvodnje i pro?iš?avanja otpadnih voda utvr?uje se sukladno odredbama Zakona o vodama, a ovisi o koli?ini isporu?ene pitke vode odnosno prema koli?ini o?itanih m3 vode.
Korisnici usluga, odnosno potroša?i pla?aju preuzetu, odnosno potrošenu koli?inu pitke vode iz vodoopskrbnog sustava prema važe?oj cijeni odre?enoj Odlukom o cijeni sukladno odredbama Zakona o vodama.
U slu?aju izmjena cijene vodne usluge isporu?itelj usluge ?e preko sredstava javnog priop?avanja ili na drugi uobi?ajeni na?in o tome obavijestiti korisnike usluga.

?lanak 29.

Isporu?itelj usluge dužan je voditi evidenciju o korisnicima usluge.
Broj osoba kod pojedinog Korisnika usluge utvr?uje na temelju pisane izjave pojedinog korisnika, upravitelja zgrade ili predstavnika suvlasnika.
U slu?aju prijave razli?itog broja osoba od strane predstavnika suvlasnika ili upravitelja zgrade i pojedinog korisnika u istom obra?unskom razdoblju, isporu?itelj usluge može tražiti da pojedini korisnik dostavi pisanu izjavu o broju osoba - ?lanova doma?instva ovjerenu kod javnog bilježnika.
Ukoliko predstavnik suvlasnika ili upravitelj stambene zgrade ponovo dostavi Isporu?itelju usluge izjavu o broju osoba kod pojedinog Korisnika razli?itu od izjave pojedinog Korisnika dane na na?in odre?en u stavku 3. ovog ?lanka, izjava upravitelja ?e se smatrati kao jedina pravovaljana ako je ovjerena potpisom ve?ine suvlasnika te stambene zgrade ili obiteljske ku?e.
Ovlaštena osoba iz stavka 2. ovog ?lanka dužna je promjenu broja osoba kod pojedinog korisnika usluge prijaviti Isporu?itelju usluge odmah, a najkasnije u roku od 30 ( trideset ) dana od dana nastanka promjene.

?lanak 30.

U poslovnim prostorima, izgra?enim u stambenim zgradama, mogu? je obra?un potrošnje usluga na temelju o?itanja internih vodomjera isklju?ivo ukoliko svi vlasnici zasebnih cjelina imaju ugra?ene interne vodomjere.
Isporu?itelj usluge o?itava stanje glavnog vodomjera i tako o?itano stanje uspore?uje sa zbrojem potrošnje svih o?itanih internih vodomjera.
Ukoliko se zbroj stanja (potrošnji) o?itanih internih vodomjera razlikuje od o?itanog stanja glavnog vodomjera, tako utvr?ena razlika obra?unava se na na?in da se ona raspodijeli na sve korisnike prema njihovom vlasni?kom udjelu i pribroji stanju o?itanoga internog vodomjera.

?lanak 31.

U stambenim zgradama u kojima postoji najmanje jedan Korisnik usluge koji ima ugra?en interni vodomjer do kojeg Isporu?itelju usluge nije omogu?en nesmetan pristup (u stanu, zaklju?anom prostoru i sl.) obra?un potrošnje prema stanju internog vodomjera mogu? je uz pismenu suglasnost isklju?ivom dojavom predstavnika suvlasnika ili druge ovlaštene osobe na dan koji odredi Isporu?itelj usluge.
Isporu?itelj usluge o?itava stanje glavnog vodomjera i tako o?itano stanje uspore?uje sa stanjem zbroja potrošnje svih o?itanih internih vodomjera.
Razlika izme?u zbroja stanja potrošnje o?itanih internih vodomjera i o?itanog stanja glavnog vodomjera obra?unava se - raspodjeljuje se na ostale korisnike usluge koji nemaju ugra?ene vodomjere prema broju osoba prijavljenih kod pojedinog korisnika usluge na dan o?itanja internih vodomjera.

?lanak 32.

Ako Isporu?itelj usluge mijenja cijenu usluge, dužan je prije promjene cijene usluge utvrditi koli?inu prethodno pružene usluge svakom pojedinom korisniku usluge ili je procijeniti.

NA?IN PLA?ANJA CIJENE USLUGE

?lanak 33.

Korisnik usluge pla?a uslugu na temelju mjese?nih zaduženja (akontacija), a obra?un potrošnje vrši se svakih 6 mjeseci na temelju o?itanja stanja vodomjera, odnosno svaka 2 ( mjeseca ) za pravne osobe.
Ukoliko Korisnik usluge ne plati ra?un za pruženu uslugu, dostavit ?e mu se opomena koju Isporu?itelj ima pravo naplatiti, a kojom ?e Korisnik usluge biti upozoren na mogu?nost da mu se zbog nepla?anja ra?una obustavi pružanje usluge.
Ukoliko Korisnik usluge ne plati u cijelosti ra?un za pruženu uslugu nakon što je opomenut i upozoren na na?in odre?en stavkom 2. ovog ?lanka, Isporu?itelj usluge je ovlašten bez ponovne prethodne opomene obustaviti pružanje usluge.

NEOVLAŠTENO KORIŠTENJE VODNE USLUGE

?lanak 34.

Pod neovlaštenim/ilegalnim/korištenjem vodne usluge podrazumijevaju se slu?ajevi kada:
- se fizi?ka ili pravna osoba samovoljno spoji na mrežu javne vodoopskrbe ili mrežu javne odvodnje;
- Korisnik usluge daje neto?ne podatke za odre?ivanje kategorije potrošnje;
- Korisnik usluga troši vodu na na?in da cijenu za isporu?enu uslugu pla?a tre?oj osobi, a ne Isporu?itelju usluge;
- Korisnik usluge opskrbe pitkom vodom ili korisnik usluge odvodnje koristi vodnu uslugu bez mjerne opreme ili mimo postoje?e mjerne opreme ili kada je mjerna oprema onesposobljena za ispravan rad;
- kada Korisnik usluge vodoopskrbe pitkom vodom troši vodu preko mjerila ili mjerne opreme s kojih je skinuta ili ošte?ena plomba;
- u drugim slu?ajevima kada se Korisnik vodne usluge ne pridržava odredaba o uvjetima korištenja vodne usluge iz ovog Pravilnika

UVJETI OGRANI?ENJA I OBUSTAVE ISPORUKE

?lanak 35.

Isporu?itelj vodne usluge može korisnicima privremeno obustaviti isporuku radi sljede?ih planiranih radova:
- pregled, ispitivanje ili kontrolno mjerenje;
- redovno ili izvanredno održavanje;
- remont postrojenja;
- priklju?enja novih korisnika;
- dogradnje ili rekonstrukcije mreže javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

?lanak 36.

Ukoliko se unutar objekta priklju?enog na vodoopskrbni sustav ili sustav javne odvodnje u statusu doma?instva ( fizi?ke osobe ) zapo?ne odvijati gospodarska djelatnost, odnosno uslugu vodoopskrbe i/ili uslugu odvodnje po?ne koristiti pravna osoba, potrebno je ugraditi poseban vodomjer za potrebe te pravne osobe i razdvojiti interne instalacije.
Ukoliko se ne postupi u skladu sa stavkom 1 ovoga ?lanka, osnovna uplata i sva utrošena voda obra?unati ?e se po cijeni za gospodarstvo.
Ako Korisnik iz stavka 1. ovog ?lanka prestane obavljati gospodarsku djelatnost, a ima ugra?en vodomjer za potrebe pravne osobe koja je obavljala gospodarsku djelatnost, može taj vodomjer koristiti za potrebe doma?instva (fizi?ke osobe), ali mora prethodno Isporu?itelju usluge dostaviti dokaz o prestanku obavljanja gospodarske djelatnosti.
Ukoliko instalacije nisu bile razdvojene, Korisnik usluge nakon prestanka obavljanja gospodarske djelatnosti tako?er treba o tome obavijestiti Isporu?itelja i dostaviti potrebne dokaze, te ?e se nadalje osnovna uplata i sva utrošena voda obra?unavati po cijeni za doma?instva.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

?lanak 37.

Sve usluge isporu?itelja koje su utvr?ene ovim uvjetima, a koje nisu sadržane u cijeni priklju?enja i korištenja vodnih usluga nestandardne su usluge i pla?aju se prema cjeniku za kojeg donosi Isporu?itelj.

?lanak 38.

Na tehni?ko-tehnološke uvjete priklju?enja i korištenja vodnih usluga opskrbe pitkom vodom i usluga javne odvodnje koji nisu ure?eni Ugovorom i ovim Pravilnikom primjenjuju se odredbe važe?ih propisa.

?lanak 39.

Ovaj ?e se Pravilnik objaviti na oglasnoj plo?i i na internetskoj stranici Isporu?itelja vodne usluge.

Direktor:
Zlatko Gojmerac, dipl. oec.

 

 

Pravilnik o op?im i tehni?kim uvjetima isporuke vodnih usluga možete preuzeti u pdf obliku klikom na link.