Komunalno Ozalj d.o.o.

Kako do priklju?ka na odvodnju

Priklju?ak na sustav javne odvodnje izvodi se na zahtjev vlasnika nekretnine. Uz zahtjev za priklju?enje vlasnik nekretnine prilaže:

 

1. Pravomo?nu Gra?evinsku dozvolu / Rješenje o odobrenju za gra?enje / Potvrdu glavnog projekta

 

Ako je nekretnina izgra?ena prije 15.02.1968. godine umjesto Gra?evinske dozvole / Rješenja o odobrenju za gra?enje / Potvrde glavnog projekta prilaže se isprava (uvjerenje, izjava i dr.) kojom se dokazuje da je nekretnina izgra?ena prije 15.02.1968. godine. Potrebna isprava može biti:

- Uvjerenje Podru?nog ureda za katastar da su na predmetnoj ?estici evidentirane gra?evine prije 15.02.1968. godine, ili

- Izjava vlasnika i dva svjedoka da je gra?evina izgra?ena prije 15.02.1968. godine; izjava mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika, a možete ju preuzeti ovdje.

 

2. Dokaz o pravu vlasništva

 

Dokaz o pravu vlasništva potrebno je priložiti ako Gra?evinska dozvola / Rješenje o odobrenju za gra?enje / Potvrda glavnog projekta ne glasi na podnositelja zahtjeva.

Dokazom o pravu vlasništva smatra se zemljišno - knjižni izvadak, sva dokumentacija koja dokazuje neprekinuti zemljišno - knjižni slijed vlasništva (npr. zemljišno - knjižni izvadak i kupoprodajni ili darovni ugovor i sl.), ili sudska odluka o priznanju vanknjižnog vlasništva (naj?eš?e pravomo?no rješenje o naslje?ivanju).

 

3. Suglasnost za priklju?enje na sustav javne odvodnje

 

Suglasnost za priklju?enje na sustav javne odvodnje izdaje Vam jedinica lokalne samouprave na ?ijem se podru?ju namjerava izvesti priklju?enje na sustav javne odvodnje.

 

Ako zahtjevu bude potrebno priložiti bilo kakvu dodatnu dokumentaciju, podnositelj zahtjeva biti ?e o tome naknadno obaviješten.

 

Zahtjev za priklju?enje na sustav javne odvodnje podnosi se osobno u tvrtki Komunalno Ozalj d.o.o. Ozalj, Kolodvorska 29, tehni?kom direktoru..

 

Nakon dostave dokumentacije, vrši se uvi?aj za priklju?enje na terenu, te se na osnovu utvr?enih podataka radi troškovnik za priklju?enje koji se dostavlja podnositelju zahtjeva.


Cijena priklju?ka je specifi?na za svaki pojedini priklju?ak, a ovisi o profilu cjevovoda na koji se vrši priklju?enje, te profilu i dužini priklju?nog cjevovoda. Zemljane i betonske radove može investitor izvesti u vlastitoj režiji, a njihovo izvo?enje može povjeriti i Komunalnom Ozalj d.o.o..


Pla?anje može biti 100% avans ili na 4 rate (1. rata 50% iznosa utvr?enog troškovnikom, a razlika na 3 jednake mjese?ne rate).


Rok izvo?enja priklju?ka je 15 - 30 dana od dana uplate avansa ili prve rate, uz uvjet da je dostavljena potrebna dokumentacija.


ZA SVE GORE NAVEDENO JAVITI SE U TEHNI?KU SLUŽBU KOMUNALNOG OZALJ d.o.o.

 

OBRAZAC - PRIKLJU?AK NA ODVODNJU u pdf obliku možete skinuti na svoje ra?unalo klikom na link